Miljöorganisationer välkomnar vetenskapliga råd för att stoppa bifångster av den akut hotade Östersjötumlaren

Sverige, 26 Maj 2020 – Forskare från ICES (International Council for the Exploration of the Sea) släppte idag vetenskapliga råd för att stoppa bifångster av tumlaren i Östersjön, och varnar för att EU-Kommissionen måste vidta omedelbara åtgärder för att skydda denna akut hotade population.

Östersjötumlaren är akut utrotningshotad med bara några hundra individer kvar. Den kallas ofta för Europas vaquita, med referens till den mexikanska tumlaren i Californiabukten som idag är näst intill utrotad. Förlusten av bara en enda fertil hona skulle troligen ha katastrofala effekter på populationens förmåga att återhämta sig till hållbara nivåer. Sverige har ett särskilt ansvar för tumlaren i Östersjön, eftersom 98% av populationen befinner sig i svenska vatten på sommaren, då tumlarna också parar sig och föder sina ungar. Genomförande av åtgärderna som föreslås av ICES är ett mycket viktigt steg för att rädda Östersjötumlaren.

Internationella miljöorganisationer välkomnar nu ICES råd, som följer på en förfrågan från 2019 till EU-Kommissionen från 22 organisationer, bland andra Naturskyddsföreningen, Coalition Clean Baltic, Seas At Risk, Whale and Dolphin Conservation och ClientEarth, om åtgärder för att förebygga att tusentals delfiner i Biscaya-bukten, samt tumlare i Östersjön fastnar och drunkar i fiskenät.

Som svar på miljöorganisationernas förslag förordar ICES nu stängning av nätfisket i flera viktiga områden för tumlare, bland annat i det stora Natura 2000-området Hoburgsbank och Midsjöbankarna, samt bred användning av pingers på fisknät i hela egentliga Östersjön. Detta område pekades ut av Sverige för skydd av tumlare och sjöfågel i december 2016. ICES efterfrågar också kraftigt förbättrad övervakning av fiskeansträngning och bifångster, för att få bättre kunskap om områden och redskap med högre bifångstrisk.

Ida Carlén, expert på tumlare från Coalition Clean Baltic:

Vi är väldigt glada att ICES nu kommit med råd kring akuta åtgärder för att skydda den starkt hotade Östersjötumlaren från att drunkna i fiskenät, och vi uppmanar EU-Kommissionen och länderna kring Östersjön att ta sitt ansvar och genomföra dessa åtgärder så fort som möjligt. Det är som ICES skriver i sitt råd också viktigt att dessa akutåtgärder följs upp med minst lika kraftfulla långsiktiga åtgärder.

Alice Belin, Senior Marine Policy Officer på Seas At Risk:

Vi är mycket bekymrade för vissa Europeiska populationer av marina däggdjur som är under stort tryck från bifångster i fisket. Vi uppmanar EU-Kommissionen att göra allt de kan för att skydda dessa djur genom att snabbt implementera ICES vetenskapliga råd.

Bakgrund

Östersjötumlaren är listad som Akut hotad (CR) av HELCOM, IUCN och Sverige. Idag är dess geografiska utbredning mycket mindre än den historiska, och det finns bara några hundra individer kvar. Tumlaren i Östersjön hotas av bland annat miljögifter och undervattensbuller, men bifångster i fisket orsakar direkt dödlighet och kan ha direkt konsekvens för populationens överlevnad. Med tanke på det lilla antalet djur, ålders- och könsfördelning, så är det troligt att det finns färre än 100 fertila honor i Östersjön idag. Förlusten av bara en av dessa honor kan ha en förödande effekt på populationens förmåga att återhämta sig eller ens finnas kvar på nuvarande nivå.

För att låta Östersjötumlaren återhämta sig måste vi minimera bifångsterna, helst eliminera dem helt. Idag är skyddsåtgärderna från länderna kring Östersjön mycket begränsade, och den långdragna processen för att genomföra åtgärder via EU’s gemensamma fiskeripolitik hotar populationens överlevnad.

Bifångst syftar på oavsiktlig fångst i fiskeredskap av tumlare, delfiner och andra marina arter, och leder oftast till döden genom drunkning.

Pingers placeras på fisknät och avger högfrekventa ljud för att uppmärksamma tumlaren på att det finns nät i närheten.

Kontakt
Ida Carlén, Coalition Clean Baltic
Ida.carlen@ccb.se, 070-313 30 67