EH9B3J Harbour porpoise (Phocoena Phocoena) Schweinswal Fjord & Baelt

Rädda tumlaren – Östersjöns enda val

Tumlaren är en liten val som faktiskt lever i våra egna svenska vatten i Östersjön, men den är starkt hotad. Idag finns bara omkring 500 djur kvar, och nu måste särskilda åtgärder sättas in för att rädda dem.

Tumlare drabbas hårt av fiske, eftersom de kan fastna och drunkna i fiskenät. Detta är en av de främsta anledningarna till att det finns så få tumlare kvar i Östersjön idag. Tumlare utsätts också för undervattensbuller från tung fartygstrafik och snabba fritidsbåtar. För att tumlarna i Östersjön ska kunna återhämta sig och bli fler behövs områden där såna aktiviteter begränsas.

I många år har man diskuterat skyddade områden för tumlare, och i december 2016 utpekades äntligen ett rekordstort skyddat område för tumlare i svenska vatten söder om Gotland. Med effektiv förvaltning kan detta område spela en mycket viktig roll för Östersjötumlarens återhämtning. Sverige har därmed en unik chans att bidra stort till bevarandet av tumlare i Östersjön och att bli först med ett såhär stort område och effektiva förvaltningsåtgärder för tumlare.

Vi hoppas att alla svenska partier, myndigheter och andra inblandade parter kan enas om att bygga vidare på det nya skyddade området och samarbeta för att vidta kraftfulla åtgärder för att rädda Östersjötumlaren.

Tumlaren (Phocoena phocoena) är en liten tandval som lever i svenska vatten. Den är inte lika stor som sina släktingar inom gruppen delfiner, och hoppar sällan över ytan som delfiner gör, och därför är den ganska svår att få syn på. Medan delfiner lever i stora sociala grupper så rör sig tumlare oftast ensamma eller i par, och de använder inte visslingar. Istället använder tumlare ekolokaliseringsklick för att “se” under vattnet och för att kommunicera med varandra. Tumlare finns i kustnära vatten på hela norra halvklotet. Det finns tre underarter: en i Stilla Havet, en i Atlanten och en i Svarta Havet. I svenska vatten finns tre olika populationer av tumlare: En som lever i Nordsjön, Skagerrak och norra Kattegat, en i södra Kattegat, Bälthavet och sydvästra Östersjön, och en i Egentliga Östersjön.

Populationen i Egentliga Östersjön är starkt hotad och är rödlistad av Internationella Naturvårdsunionen IUCN. Efter en kraftig nedgång från 1960-talet och framåt visste man i början av 2000-talet inte exakt hur många djur som fanns kvar i Östersjön, trots undersökningar med olika inventeringsmetoder. Man visste inte heller var i Östersjön tumlaren fanns. Den enda informationen kom från rapporter om tumlarobservationer som lämnats in till Naturhistoriska Riksmuseet, Artportalen och andra motsvarande webbplatser i länderna kring Östersjön och samlats på HELCOMs tumlardatabas. Rapporterade observationer förekommer främst längs kusterna, eftersom det är där som de flesta människorna befinner sig. Utan information om var den största delen av populationen finns är det mycket svårt att vidta effektiva bevarandeåtgärder. Därför beslutade myndigheter och forskare från alla EU-länder kring Östersjön att i ett gemensamt projekt använda nya akustiska metoder för att undersöka utbredning och antal tumlare i Östersjön. Projektet, som startade 2010, döptes till SAMBAH, Static Acoustic Montitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise.

SAMBAH beräknade antalet tumlare i Östersjöpopulationen till ungefär 500 djur. Projektet kunde också visa vilka områden som är viktigast för tumlare i Östersjön under olika tider på året, och på det viset också visa var Östersjötumlaren fortplantar sig. Detta var tidigare helt okänt och den nya kunskapen var mycket viktig för att kunna peka ut lämpliga områden för skydd av tumlare. Baserat på dessa resultat beslutade den svenska regeringen i december 2016 att utse ett stort skyddat område söder om Gotland.

Områdets yta är mer än 1 milj hektar, och omfattar stora delar av det område där Östersjötumlarna under sommaren tros para sig och föda sina kalvar. Att skydda tumlarna här är därför mycket viktigt för att ge popualtionen möjlighet att återhämta sig, och vi på CCB jobbar nu tillsammans med myndigheter och intressenter för att ta fram lämpliga bevarandeåtgärder. I det här arbetet behöver vi din hjälp att övertyga våra politiker. Vi vill visa dem att det är viktigt att skydda tumlarna i Östersjön, så att de fattar rätt beslut om förvaltningen av det nya skyddade området.

Det mest akuta hotet mot tumlare är bifångster i fisket. Eftersom tumlare måste komma upp till ytan för att andas så drunknar de om de fastnar i fiskenät. De nät som har störst risk för bifångst av tumlare är stormaskiga nät som används för att fiska tex torsk och plattfisk, samt laxgarn. Tumlare fastnar mycket sällan i trålar eller andra fiskeredskap, så det är satta garn som är det främsta hotet. För att undvika bifångster kan man till exempel:

  • Minska fiskeansträngningen med satta garn i viktiga områden
  • Byta ut fiske med satta garn mot fiske med alternativa redskap, som till exempel burar
  • Använda sk pingers på näten. Pingers sänder ut ljudsignaler som skrämmer tumlarna eller gör dem uppmärksamma på närvaron av nät

Det finns problem med alla dessa metoder och olika metoder fungerar olika bra i olika områden, så det är viktigt att man har en bra dialog med intressenter för att anpassa åtgärderna.

Eftersom tumlare använder sig av ekolokalisering för att orientera sig, hitta sina byten och kommunicera med varandra, så är de känsliga för undervattensbuller. Ljudnivån i haven har stigit kraftigt de senaste decennierna, med buller från bland annat fartygstrafik, muddring, konstruktionsarbeten, fritidsbåtar och jetskis. Med ökat buller omkring sig har tumlarna svårt att höra ekona från sina ekolokaliseringsklick, vilket gör det svårare för dem att hitta byten. Dessutom blir det svårare för tumlarna att höra varandra. Deras högfrekventa klick färdas bara korta sträckor under vatten, och med ökade ljudnivåer minskar denna sträcka ytterligare. Detta kan till exempel orsaka att kalvar kommer ifrån sina mammor, eller att honor och hanar inte hittar varandra för att para sig. För att minska påverkan av undervattensbuller kan man till exempel:

  • Införa restriktioner för fartygstrafik
  • Flytta farleder för tung fartygstrafik från extra känsliga områden
  • Sätta hastighetsgränser eller helt förbjuda trafik av fritidsbåtar
  • Förbjuda etablering av tex vindkraft, eller införa strikta regler om hur konstruktion ska gå till.
Bilden till höger visar en tumlare som hittades på en strand i Polen hösten 2016. Denna unga hane har tydliga märken av nät kring munnen, vilket visar att han fastnat och drunknat i ett fiskenät innan han drev iland på en av Polens långa sandstränder.

Vad kan du göra?

Med finansiering från EUs LIFE-program och the Baltic Sea Conservation Foundation jobbar CCB nu tillsammans med myndigheter och intressenter för att komma till gemensamma idéer och överenskommelser kring lämpliga bevarandeåtgärder för tumlare i det nya Natura 2000-området söder om Gotland. Målet är att fira Östersjötumlarens dag i maj 2019 med ett komplett skyddat område med effektiva bevarandeåtgärder där tumlarna kan föda sina ungar i fred. Vi hoppas att alla svenska politiska partier, myndigheter, intressenter och allmänheten vill hjälpa oss att rädda Östersjötumlaren!

Din röst är viktig för oss! Hjälp oss att övertyga våra politiker att Östersjötumlaren måste räddas, så att de fattar rätt beslut om skötseln av det nya skyddade området. Visa ditt stöd på vår facebooksida och tagga din bild av havet med #RäddaTumlaren.

Och, om du ser en tumlare, rapportera gärna det till Naturhistoriska Riksmuseet!

Här kan du läsa och ladda ner CCBs information om tumlare: